wtv-1800:/preregister?ethernet-ani=xxxxxxxxxx&ForceRegistration=1 wtv-1800:/have-ani?t-baggage-parms=ani-99xxxxxxxxxx,subscriber-id-xxxxxxxxx wtv-1800:/get-ani?t-baggage-parms=ethernet-ani-xxxxxxxxxx,subscriber-id-xxxxxxxxx wtv-1800:/get-ani?t-baggage-parms=none&Continue=Continue wtv-1800:/preregister wtv-1800:/preregister?manual-ani=xyzzy­ernet-ani=xxxxxxxxxx 1